Otázka:

Rád by som zistil pôvod slova PERKY ako jedlo - lekvárové perky.

Heslá:

perka, piera, pěra, pir, piti, piroh

Odpoveď:

 

O vysvetlenie pôvodu slova perka sme požiadali PhDr. Ľubora Králika, CSc., vedúceho oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie nášho ústavu. Slovo perka (v nárečiach aj pérka) s významom „druh vareného múčneho jedla s plnkou“ je známe zo západoslovenských nárečí a z časti stredoslovenských nárečí (Tekov, Hont). Ide o zdrobneninu od výrazu piera v rovnakom význame. Hláskovo blízke názvy príslušného jedla sú známe aj z moravských nárečí (pěra ženského rodu; pěr mužského rodu). Pôvod uvedených slov nie je jasný. Porovnávali sa s výrazom zachovaným napr. v ruskom pir „hostina“ (odvodenina od praslovanského piti „piť“: z významového hľadiska pôvodne asi „pitie“, z toho „hostina, pri ktorej sa pije“ > „hostina všeobecne“), od ktorého sa odvodzuje aj slovo piroh (pôvodne asi „koláč podávaný/jedený na hostinách a pod.“); nie je však isté, či tu naozaj ide o príbuzné výrazy alebo len o náhodnú podobnosť.

 


Otázka z 31. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu perka