Otázka:

Aký je rozdiel medzi pravopisnými variantmi a pravopisnými dvojtvarmi? A aké varianty a dvojtvary sú v slovenčine?

Heslá:

varianty

Odpoveď:

Varianty sú hláskové, pravopisné, morfologické alebo slovotvorné obmeny toho istého slova s rovnakým významom. Pravopisné varianty či dvojtvary znamenajú to isté. Chápanie variantov a ich typológia sú súčasťou koncepcie výkladových slovníkov. Spôsob lexikografického spracovania slov z hľadiska variantnosti sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) rieši v časti II. Stavba hesla, heslové slovo, jeho tvar, pravopis, výslovnosť a pôvod v bode 4 na s. 16 (porov. v elektronickej podobe v Úvode k tlačenej verzii pri bibliografických údajoch na našej webovej stránke), v Slovníku súčasného slovenského jazyka v časti 3. Heslové slovo, 3.1. Varianty heslového slova na s. 17 – 18. Podrobne sa téme variantnosti venovala A. Jarošová v referáte Problematika lexikálnej variantnosti a jej lexikografické zachytenie v zborníku Dynamické tendencie v slovenskom pravopise (Veda 2005).


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu varianty