Otázka:

Chcel by som vedieť, ako je to s pojmami "inštalovanie" a "inštalácia". Ten prvý by som používal pri nahrávaní softvéru a druhý pri výstavach, ale viem, že sa často používajú aj naopak. Podobne by ma zaujímali slová ako napr. negovanie/negácia, inhalovanie/inhalácia a pod.

Heslá:

inštalácia

Odpoveď:

Slová inštalovanie inštalácia súvisia so slovesom inštalovať. Slovo inštalovanie je slovesné podstatné meno odvodené od slovesa inštalovať príponou -nie, slovo inštalácia je podstatné meno s internacionálnou príponou -ácia. Obe slová tvoria dvojicu abstraktných podstatných mien s dejovým významom, porov. inštalácia/inštalovanie elektrického vedenia, inštalácia/inštalovanie softvéru, inštalácia/inštalovanie výstavných exponátov, inštalácia/inštalovanie nového riaditeľa. V tomto význame sú slová inštalovanieinštalácia synonymné. Slovo inštalácia má navyše konkrétny význam; okrem deja pomenúva inštalované technické vybavenie budovy, napr. elektrická inštalácia,ako aj ucelený súbor objektov a materiálov vytvorených a vystavených podľa jednotného konceptu, priestor vytvorený takýmito objektmi, napr. umelecké inštalácie v parku.

Podobne je to s dvojicami abstraktných podstatných mien sumarizácia sumarizovanie; sú synonymné v označení činnosti, pričom slovo sumarizácia okrem činnosti označuje aj jej výsledok. Aj dvojice abstrákt negovanie/negácia, inhalovanie/inhalácia ako názvy činností sú synonymné.   


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu inštalácia