Otázka:

Dobrý deň, ako sa má písať skratka docent? S malým alebo veľkým písmenom?

Heslá:

docent, doc.

Odpoveď:

Skratka vedecko-pedagogickej hodnosti docent sa v slovenčine ustálene píše s malým začiatočným písmenom – doc., napr. Na konferencii vystúpil aj doc. Novák so svojím príspevkom. S veľkým začiatočným písmenom sa píše na začiatku samostatnej výpovede, čo môže byť veta alebo nadpis. S malým písmenom sa skratka doc. píše v korešpondencii vtedy, keď podpis je súčasťou záverečnej vety, napr. S pozdravom doc. PhDr. Ján Novák, CSc. Na text na vizitkách sa nevzťahujú presne vymedzené pravidlá písania veľkých písmen, pretože niekedy sa dá ťažko určiť, čo je začiatok výpovede (často to závisí aj od grafického riešenia textu). Skratka doc. sa na vizitkách častejšie uvádza s veľkým začiatočným písmenom, čo nemožno vylúčiť, a to hlavne vtedy, keď sa nad menom a priezviskom neuvádza nijaký text.


Otázka z 15. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu docent