Otázka:

Chcem sa spýtať na správne používanie slovesa vedieť.

Heslá:

vedieť sa stotožniť, vedieť prijať podnety, vedieť určiť počet, vedieť, môcť

Odpoveď:

 V spojeniach vedieť sa stotožniť, vedieť prijať podnety, vedieť určiť počet, srdce vie byť zradné, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, sa sloveso vedieť použilo vo významoch  „mať schopnosť (podmienky, prostriedky ap.), dokázať niečo urobiť, vykonať, vyrovnať sa s niečím, vyznať sa v niečom“, ktoré sa pri tomto slovese uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Synonymickom slovníku slovenčiny alebo v Slovníku slovenského jazyka (všetky príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu https://slovnik.juls.savba.sk). V niektorých významoch a kontextoch sa v súčasnosti aj slovesá vedieť môcť hodnotia ako synonymá.


Otázka z 03. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vedieť sa stotožniť