Otázka:

Zaujímalo by ma správne skloňovanie číslovky dva, konkrétne v súvislosti s pivom.

Heslá:

dva, dva domy, dva stroje, dve, dve ženy, pivo, dve pivá

Odpoveď:

 

Číslovka dva má tento tvar iba v spojení s neživotnými podstatnými menami mužského rodu, napr. dva domy, dva stroje. V spojení s podstatnými menami ženského a stredného rodu je náležitý tvar dve – dve ženy, dve knihy, dve deti, dve dievčatá. Aj pri podstatných menách vzoru mesto je iba tvar dve – dve mestá, dve autá, dve zvieratká.  Keďže podstatné meno pivo je stredného rodu (vzor mesto), číslovka dva má mať tvar dve – dve pivá. Používanie tvaru dva v spojení s podstatnými menami ženského a stredného roduje nespisovné, uplatňuje sa vo východoslovenských nárečiach, napr. dva ženy, dva vajca (porov. 1. zv. Slovníka slovenských nárečí z r. 1994).


Otázka z 01. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu dva