Otázka:

Ktoré z výrazov pre starého otca sú spisovné? Je v poriadku výraz starký, dedo či deduško?

Heslá:

starý otec, starký, dedo, dedko, deduško, dzedo, dzedko, dzeda

Odpoveď:

Vo význame „otec matky alebo otca“ sú v slovenčine spisovné všetky uvedené pomenovania – starý otec, starký, dedo aj zdrobneniny dedko, deduško – a uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (aj na www.slovnik.juls.savba.sk). Keďže podoby dedo, dedko, deduško majú oporu v slovenských nárečiach – podľa  Slovníka slovenských nárečí (1. zväzku) sa dedodedko (aj v nárečových podobách dzedo, dzedko, dzeda) používajú v západoslovenských, východoslovenských (a zriedkavo aj v stredoslovenských) nárečiach – nemožno ich hodnotiť ako čechizmy. Podrobnejšie sa týmto názvom venoval A. Habovštiak v článku O názvoch starých rodičov v 6. čísle časopisu Kultúra slova v r. 1981 na s. 205 – 208 (článok je v elektronickej podobe prístupný na www.juls.savba.sk/ediela/ks/1981/6/ks1981-6.lq.pdf).


Otázka z 07. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu starý otec