Otázka:

Je spisovne detekovať alebo detegovať?

Heslá:

detegovať, detekcia

Odpoveď:

 

Správna podoba slovesa je detegovať (porov. Slovník cudzích slov na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.savba.sk). Pravopisný rozdiel podstatného mena detekcia a slovesa detegovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého odvodzovacieho základu. Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov absorpcia – absorbovať, transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať.


Otázka z 23. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu detegovať