Otázka:

Správnosť a rozdielnosť výrazov detekovať a detegovať. Možno používať slovo detekovaný, keď nie je v žiadnom slovníku?

Heslá:

detekcia, detegovať, detegovaný, detekovaný, detegovaný vírus

Odpoveď:

 

 

Správna podoba slovesa je detegovať (porov. Slovník cudzích slov na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.savba.sk). Pravopisný rozdiel podstatného mena detekcia a slovesa detegovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého odvodzovacieho základu. Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov absorpcia – absorbovať, transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať.

            Príčastie utvorené zo slovesa detegovať má podobu detegovaný (nie detekovaný), napr. detegovaný vírus.


Otázka z 23. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu detekcia