Otázka:

Zaujímalo by ma, či sú tieto slová a spojenia spisovné: tranzícijská teória/teória tranzície; pretaviť sa v; pretvoriť sa do; solúcia/riešenie; združiť verejnosť v protesty; hegeliánsky/hegelovský; rawlsiánsky/rawlsovský.

Heslá:

tranzícia, pretaviť, pretvoriť, solúcia, riešenie, združiť, hegelovský, heglovský, hegeliánsky, rawlsiánsky, rawlsovský, rawlsovec, rawlsianizmus, rawlsián, John Rawls

Odpoveď:

 

            1. Na pomenovanie teórie vzťahujúcej sa na tranzíciu je vhodné použitie väzby v genitíve – teória tranzície.  Podoba prídavného mena tranzícijský utvorená z podstatného mena tranzícia  nie je zo slovotvorného hľadiska správna.

            2. Sloveso pretaviť sa v prenesenom význame ako knižný výraz používa vo väzbe s predložkami nado, v staršej literatúre aj s predložkou v. Sloveso pretvoriť sa používa vo väzbe s predložkou na, v staršej literatúre aj s predložkou v.

             3. Významy slov solúcia riešenie si možno overiť v slovníkoch prístupných v elektronickej podobe na stránke JÚĽŠ SAV http://slovnik.juls.savba.sk.

            4. Vyjadrenie združiť verejnosť v protesty neodporúčame používať, lebo je významovo nejasné a okrem toho väzba združiť v protesty je nenáležitá. 

            5. Vo význame „súvisiaci s nemeckým filozofom G. W. F. Hegelom; charakteristický pre G. W. F. Hegela a jeho filozofické učenie; pripomínajúci G. W. F. Hegela a jeho učenie“ sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L uvádzajú dva varianty prídavného mena hegelovský aj heglovský a k nim synonymná podoba hegeliánsky s presným významom „vzťahujúci sa na hegelianizmus, na hegeliána“.

            Predpokladáme, že prídavné mená rawlsiánsky, rawlsovský majú pôvod v priezvisku amerického filozofa Johna Rawlsa. Ak sa na označenie stúpenca jeho učenia používa podoba rawlsovec, možno odporúčať podobu prídavného mena rawlsovský. Podoba rawlsiánsky by bola správne utvorená z podstatného mena rawlsianizmus alebo rawlsián.


Otázka z 22. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu tranzícia