Otázka:

Dobrý deň, akými frazeologizmami môžeme vyjadriť spojenie "želať niekomu dobrý koniec"?

Heslá:

držať palce, držať palec, držať prsty, držať päste

Odpoveď:

V slovenčine máme vo význame „želať niekomu dobrý koniec“ ustálený frazeologizmus držať palce, popri ňom sa novšie používajú aj varianty držať palec, držať prsty (porov. 1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka). Všetky spojenia vychádzajú z posunku, ktorý sa v takýchto situáciách používa namiesto slov a pri ktorom sa palec skryje do dlane pod ostatné prsty, čím sa nimi vlastne drží. Podoba držať prsty sa u nás začala používať pravdepodobne pod vplyvom anglického to keep one’s fingers crossed (fingers = prsty). Spojenie držať päste je najnovšie, je pomerne rozšírené a vzniklo pravdepodobne v snahe vyjadriť vyšší stupeň podpory, jej zdôraznenie. Tomu sa často prispôsobuje aj neverbálne vyjadrenie, keď sa namiesto palca skrytého pod prstami používajú zovreté celé päste.


Otázka z 29. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 15. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu držať palce