Otázka:

Ako sa píše názov Veľký Diel/diel, Malý Diel/diel v Žiline?

Heslá:

Spišská Nová Ves, Plavecké Podhradie, Dlhé diely, Malý Diel, Veľký Diel

Odpoveď:

 

Pri viacslovných názvoch sídlisk a ulíc neplatí pravidlo o písaní všetkých plnovýznamových slov s veľkým začiatočným písmenom, ako je to napríklad pri názvoch obcí a častí obcí – Spišská Nová Ves, Plavecké Podhradie (názvy miest a obcí), Ladislavov Dvor, Čierna Voda, Staré Mesto (názvy častí miest a obcí). Veľké začiatočné písmená nielen na začiatku, ale aj vnútri viacslovného názvu ulice alebo sídliska sa píšu vtedy, keď sa jeho súčasťou stáva iné vlastné meno, napr. Pod Hrebienkom, Nad Bielym krížom. Slovo diel sa ako súčasť viacslovného chotárneho názvu  alebo názvu ulice či sídliska bežne píše s malým začiatočným písmenom, napr. Riedky diel (chotárny názov uvedený aj v textovej časti Pravidiel slovenského pravopisu), Dlhé diely (názov sídliska v Bratislave). V publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) Geografické názvy okresu Žilina sa pri obci Žilina uvádzajú názvy polí Diel, Malý Diel a Veľký Diel. Keďže v Žiline funguje aj samostatný chotárny názov Diel (ktorý nemusí pôvodne označovať „časť poľa“, ale aj „kopec“, pretože slovo diel malo v historickej lexike aj tento význam), v názvoch polí Malý Diel Veľký Diel sa vlastné meno Diel stáva ich súčasťou, preto sa aj v uvedených dvojslovných názvoch píše s veľkým začiatočným písmenom. Pre úplnosť dodávame, že názvy Malý Diel Veľký Diel boli do tejto podoby upravené, ich predchádzajúce podoby boli Malý diel Veľký diel (porov. Geografické názvy okresu Žilina, ÚGKK SR, Bratislava 1994).


Otázka z 24. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Spišská Nová Ves