Otázka:

Slovo rozmerný má iný význam ako napr. slová jednorozmerný, dvojrozmerný, preto sú logicky nesprávne, dokonca nezmyselné. Správne by malo byť jednorozmerový, dvojrozmerový atď.

Heslá:

rozmerný, jednorozmerný, dvojrozmerný, trojrozmerný, viacrozmerný, smerný, jednosmerný, dvojsmerný, jednorozmerový, dvojrozmerový, trojrozmerový, viacrozmerový, mnohorozmerový, rozmerový, viacrozmerové chápanie, mnohorozmerový regulačný obvod, krátkovlnný, krátkovlnový

Odpoveď:

 Vychádzajúc z významu prídavného mena rozmerný „majúci veľký rozmer“ možno  zložené prídavné mená vyjadrujúce počet rozmerov jednorozmerný, dvojrozmerný, trojrozmerný, viacrozmerný vnímať ako významovo nepresné, no ich používanie v slovenčine sa takto ustálilo (podobne napríklad prídavné meno smerný má význam „udávajúci smer vývoja“ a prídavné mená jednosmerný, dvojsmerný vyjadrujú počet smerov). Neznamená to však, že podoby prídavných mien s príponou -ový – jednorozmerový, dvojrozmerový, trojrozmerový, viacrozmerový, mnohorozmerový, ktoré sa v slovenských kodifikačných príručkách neuvádzajú, sú nesprávne. Sú utvorené náležitým slovotvorným postupom z prídavného mena rozmerový (porov. Krátky slovník slovenského jazyka aj na https://slovnik.juls.savba.sk), podľa dokladov z internetu sa používajú, a to najmä v odborných textoch, napr. jednorozmerová chromatografia, trojrozmerový problém, viacrozmerový prístup, viacrozmerové chápanie, mnohorozmerový regulačný obvod.

            Variantnosť synonymných prídavných mien s odlišnými príponami je v slovenčine bežná a niektoré podoby sa do lexikografických diel dostávali postupne, napr. v 1. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1959 alebo v prvých dvoch vydania Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1987, 1989) sa uvádzalo iba prídavné meno krátkovlnný, no od 3. vydania KSSJ (1997) sa doplnila aj podoba krátkovlnový.


Otázka z 24. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozmerný