Otázka:

Návrh na nahradenie označení stupňov ovplyvnenia vegetácie človekom.

Heslá:

prirodzený, prírodný, prírodná, nedotknutá

Odpoveď:

 

Aj keď prídavné mená prirodzený prírodný sú vo význame „nevytvorený ľudskou činnosťou“ synonymné, považujeme z jazykového hľadiska za vhodné uprednostniť označenie prirodzená (vegetácia) pred označením prírodná (vegetácia) pri klasifikácii druhého stupňa ovplyvnenia vegetácie človekom nasledujúceho za prvým stupňom nedotknutá (vegetácia). O vhodnosti ostatných pomenovaní stupňov by sme sa vedeli presnejšie vyjadriť, keby sme poznali ich definície, resp. rozdiely medzi jednotlivými stupňami, no napríklad pri označení prírode blízka (vegetácia) by sa mohlo použiť aj takmer/prevažne prirodzená (vegetácia) a pri označení prírode cudzia (vegetácia) by mohlo byť vhodné neprirodzená (vegetácia).


Otázka z 20. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prirodzený