Otázka:

Pri svojej práci používam slovo ekvivalentácia, ktoré slovenčina nepozná. Je možné ho používať alebo ide o synonymum k slovám ekvivalencia a ekvivalentnosť?

Heslá:

ekvivalencia, ekvivalentnosť, ekvivalentácia

Odpoveď:

 

 

Slová ekvivalenciaekvivalentnosť sa uvádzajú v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) v týchto významoch: ekvivalencia ako „rovnaká platnosť, hodnota, náhrada; rovnocennosť, rovnoznačnosť“ (v logike aj ako „vzájomné vyplývanie dvoch logických výrokov jeden z druhého“) a ekvivalentnosť ako „vlastnosť toho, čo má rovnakú platnosť, hodnotu ako niečo iné; rovnocennosť“. Slovo ekvivalentácia sa v slovenčine používa, a to ako odborný výraz vo význame „určovanie, určenie, dodávanie, dodanie, zisťovanie, zistenie určitej protihodnoty v rovnakej hodnote, rozsahu, kvalite a pod. vo vzťahu k udanej základnej hodnote, hodnotovej jednotke“ a (častejšie) ako lingvistický termín vo význame „uvádzanie, uvedenie jazykového ekvivalentu k danému jazykovému prostriedku (slovu, výrazu, odbornému termínu, frazeologizmu a pod.)“ (porov. posledné vydanie Veľkého slovníka cudzích slov). Fungovanie slova ekvivalentácia v lingvistike si možno overiť aj v jazykovedných časopisoch Kultúra slova Slovenská reč, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.

            Slovo ekvivalentácia má aj význam „hľadanie, nachádzanie a priraďovanie ekvivalentov“, v ktorom ho používate vo svojej práci.


Otázka z 01. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ekvivalencia