Otázka:

Aký je správny názov rumunského mesta Sibiu?

Heslá:

cudzie názvy miest, exonymá

Odpoveď:

 

Názov rumunského mesta Sibiu sa v slovenčine používa v uvedenej podobe. Podoba Sibiň sa zaraďuje medzi historické názvy, ktoré sa už v súčasnej spisovnej slovenčine nepoužívajú, ako napr. Soľnohrad (Salzburg), Štajerský Hradec (Graz), Linec (Linz), Päťkostolie (Pécs), Stoličný Belehrad (Székesfehérvár), Veľký Varadín (Oradea). Historické názvy sa používajú v textoch zo starších dejín (porov. kapitolu III. Písanie slov cudzieho pôvodu /prevzatých slov a cudzích vlastných mien/ v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Súčasné podoby vžitých slovenských názvov cudzích miest si možno overiť v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke www.skgeodesy.sk cez Geodézia a kartografia → Štandardizácia geografického názvoslovia → Názvy geografických objektov z územia mimo SR. Zoznam historických názvov sa uvádza v rovnakej publikácii v časti Historické exonymá.


Otázka z 11. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu cudzie názvy miest