Otázka:

Prečo je nesprávne používať pomenovanie keynesiánstvo a kenesiánec, keď môže byť hegelián a hegelianizmus?

Heslá:

postkeynesovstvo, neokeynesovstvo, keynesovstvo, keynesovská hospodárska politika, keynesovské teórie, keynesiánstvo, keynesianismus, keynesovec, keynesián, keynesiánec, Keynes

Odpoveď:

 

 

Názov ekonomického smeru utvorený z priezviska jeho autora, britského ekonóma Johna Maynarda Keynesa, sa v slovenčine používa v rozličných podobách. V Slovníku cudzích slov (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk), vo Veľkom slovníku cudzích slov, v Malej slovenskej encyklopédii Beliana a v publikácii Dejiny ekonomických teórií (tu popri ďalších názvoch postkeynesovstvo, neokeynesovstvo) sa uvádza podoba keynesovstvo. Vo Veľkej ekonomickej encyklopédii a v Malom slovníku trhovej ekonomiky sa ako samostatné heslá uvádzajú iba viacslovné názvy keynesovská hospodárska politika a v päťjazyčnom Ekonomickom a finančnom slovníku dvojslovná podoba keynesovské teórie. Vo vydaniach Výkladového slovníka ekonomických pojmov (aj v 3. vydaní z r. 2002), ktorý vyšiel v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve, uvádza sa podoba keynesiánstvo, pravdepodobne pod vplyvom ekvivalentov v angličtine (keynesianism), nemčine (keynesianismus), francúzštine (école keynésienne), španielčine (keynesianismo) a ruštine (кейнсианство), ktoré majú podobný základ. Z uvedených podôb možno uprednostniť podobu keynesovstvo, ktorá je v citovanej literatúre častejšia. Pomenovanie stúpenca utvorené od názvu keynesovstvo má podobu keynesovec.  

            Pri názve učenia v podobe keynesiánstvo by pomenovanie jeho stúpenca malo podobu keynesián, nie keynesiánec. Podoba keynesián je v jazykovej praxi menej častá ako podoba keynesovec. Pre úplnosť dodávame, že v češtine má tento ekonomický termín podobu keynesismus/keynesizmus (porov. Internetovú jazykovú príručku na webovej stránke Ústavu pro jazyk český AV ČR www.ujc.cas.cz).


Otázka z 28. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu postkeynesovstvo