Otázka:

Je možné utvoriť nominatív množného čísla od slov ozón, niób, ôstie, dôvera, viera, pôrodníctvo?

Heslá:

niób, ozón, radón, síra, tantal, zinok, ôstie, dôvera, viera, pôrodníctvo

Odpoveď:

 Látkové podstatné mená, ako napríklad niób, ozón, radón, síra, tantal, zinok, používajú sa spravidla len v jednotnom čísle.

            Slovo ôstie je hromadné podstatné meno, patrí do skupiny označení rastlinných porastov, ktoré nemajú tvar množného čísla (porov. Morfológiu slovenského jazyka na s. 147, v elektronickej forme je dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf).    

            Pri abstraktných podstatných menách sa tvary množného čísla používajú len výnimočne, pri slovách dôvera viera by boli systémové podoby dôvery, viery podľa vzoru žena.

            Slovo pôrodníctvo označuje odbor činnosti a pri takých podstatných menách sa tvary množného čísla nepoužívajú. 


Otázka z 04. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu niób