Otázka:

Je možné utvoriť nominatív množného čísla od týchto slov?

Heslá:

niób, ozón, radón, síra, tantal, zinok, ôstie, dôvera, viera, pôrodníctvo

Odpoveď:

 

 

Látkové podstatné mená, ako napríklad niób, ozón, radón, síra, tantal, zinok, používajú sa spravidla len v jednotnom čísle.

            Slovo ôstie je hromadné podstatné meno, patrí do skupiny označení rastlinných porastov, ktoré nemajú tvar množného čísla (porov. Morfológiu slovenského jazyka na s. 147).    

            Pri abstraktných podstatných menách sa tvary množného čísla používajú len výnimočne, pri slovách dôvera viera by boli systémové podoby dôvery, viery podľa vzoru žena.

            Slovo pôrodníctvo označuje odbor činnosti a pri takých podstatných menách sa tvary množného čísla nepoužívajú. 


Otázka z 04. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu niób