Otázka:

Píše sa za skratkou s. r. o. čiarka? Sú medzi zložkami skratky medzery? Musí sa v obchodnom styku používať názov spoločnosti s chybami, keď je tak registrovaný?

Heslá:

spoločnosť s ručením obmedzeným, s. r. o., spol. s  r. o.

Odpoveď:

             

            Slovné spojenie spoločnosť s ručením obmedzeným sa nahrádza skratkami s. r. o. alebo spol. s r. o. (nie spol. s. r. o.).

            V skratke s. r. o. písmeno s. je skratka slova spoločnosť, r. je skratka slova ručením, o. je skratka slova obmedzeným, preto sa za každou zložkou skratky píše bodka. Predložka sa v tejto skratke neuvádza.

V druhej skratke spol. s r. o. písmená spol. skracujú slovo spoločnosť, písmeno s však nie je skratkou slova, ale predložkou pred slovom ručením, preto sa za ním nepíše bodka, písmená r. o. sú skratkami slov ručením obmedzeným (ako v prvom prípade). Za každou zložkou skratky, ktorá sa končí bodkou, dáva sa medzera, napr. t. j., a. s. a pod.

Správne sú teda oba spôsoby skráteného zápisu, napr. VUIS – CESTY, s. r. o., aj VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Ak je skratka uvedená pred názvom organizácie, oddeľuje sa medzerou, napr. spol. s r. o. VUIS – CESTY. Ak je uvedená za názvom organizácie, oddeľuje sa čiarkou a medzerou, napr. VUIS – CESTY, spol. s r. o. Vo vetnej súvislosti sa dáva čiarka aj za skratkou právnej formy organizácie, napr. VUIS – CESTY, spol. s r. o., je názov našej organizácie.

            Podľa zákona o registrových súdoch by sa názvy spoločností mali zaznačovať v korektných podobách. Ak je názov spoločnosti zaregistrovaný v chybnej podobe, v bežných textoch by sa mal používať v správnej podobe. Na otázku, či sa v obchodnom styku musí uvádzať presná (aj keď chybná) podoba názvu podľa obchodného registra, Vám však môžu odpovedať iba právnici.


Otázka z 29. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu spoločnosť s ručením obmedzeným