Otázka:

Ako mám chápať slovné spojenie napr. "k 25.1.2013"? Podľa mňa ide o čas deja, ktorý sa blíži k 25.1.2013, t. j. dej sa mohol odohrať pred alebo po 25.1.2013.

Heslá:

ku dňu

Odpoveď:

 

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) predložka vyjadruje časovú hranicu, napr. stavbu dohotoviť k 1. januáru (porov. cit. slovník, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Časové údaje s predložkou sa používajú na vyjadrenie časovej hranice najmä v právnych formuláciách: ak sa tu použije predložka k, myslí sa časové obdobie do príslušného časového údaja vrátane. Formulácia stavbu dohotoviť k 1. januáru teda znamená, že konečný termín dohotovenia stavby je 1. január, čo zahŕňa časové obdobie od momentu určenia daného termínu, resp. od momentu prehovoru, do 1. januára vrátane. Podobne formulácia nájom sa skončí ku dňu 31. 3. 2011 vyjadruje, že posledným dňom nájmu je uvedený dátum. V danom prípade tvar slova deň (dňu) je nadbytočný, stačí povedať nájom sa skončí k 31. 1. 2011 alebo nájom sa skončí 31. 1. 2011.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ku dňu