Otázka:

Ktorá spojka pri vyjadrovaní ekvivalencie výrokov je v súlade so slov. pravopisom vtedy a len vtedy, keď alebo vtedy a len vtedy, ak?

Heslá:

ak, keď, vtedy

Odpoveď:

 

Pri uvádzaní vedľajšej vety príslovkovej podmienkovej možno použiť podraďovaciu spojku ak aj podraďovaciu spojku keď. Keď sa v rámci nadradenej vety pri odkazovaní na charakter podradenej vety použije zámeno vtedy, môžu sa na začiatku podradenej vety použiť obidve spojky – ... vtedy, keď/ak... (porov. heslo vtedy v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk).

 

Z jazykového hľadiska možno vo formulácii, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, použiť obidve spojky ak aj keď,no v Malej encyklopédie matematiky (OBZOR: Bratislava 1978) sa pri slovnom vyjadrení ekvivalencie výrokov uvádza iba spojka keď: p ‹=› q čítame „p vtedy a len vtedy, keď q“ alebo „p práve vtedy, keď q“.

 


Otázka z 03. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu ak