Otázka:

Dobrý deň, číslovka jeden je mužského alebo ženského rodu?

Heslá:

jeden, jedna

Odpoveď:

Číslovka jeden, ak stojí pred podstatným menom, má rod podstatného mena, napr. jeden dom, jedna ulica, jedno mesto. Ak sa číslovkou jeden vyjadruje samostatný číselný údaj (tzn. že sa neviaže s počítaným predmetom), má obyčajne podobu mužského rodu (podrobnejšie pri hesle jeden v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk). Pri čítaní športových výsledkov možno číslovku jeden použiť v ženskom aj mužskom rode a obidva spôsoby vyjadrenia sú správne: jedna – nula aj jeden – nula, jedna – jedna aj jeden – jeden.


Otázka z 19. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu jeden