Otázka:

Ako sa určí počet slabík v slovách končiacich sa na -ia, -ie, -iu?

Heslá:

inšpirácia, mytológia, teogónia, -ia, -ie -iu

Odpoveď:

 

Pri slovách cudzieho pôvodu, napríklad Ázia, z Ázie, inšpirácia, mytológia, za informáciu, kancelária, od delegácie, sa koncové -ia, -ie, -iu nehodnotia ako dvojhlásky, ale ako dve hlásky: i + a; i + e; i + u (hláska je súčasťou základu slova, hlásky -a, -e, -u sú pádové prípony). Slovo Ázia má tri slabiky (Á-zi-a), slová inšpirácia, mytológia a teogónia sú päťslabičné (in-špi-rá-ci-a, my-to-ló-gi-a, te-o-gó-ni-a).

 

V domácich slovách končiacich sa na -ia, -ie, -iu ide o dvojhlásky, ktoré sú súčasťou jednej slabiky, napr. po-lia (dvojslabičné slovo), srd-cia (dvojslabičné slovo), vy-sved-če-nia (štvorslabičné slovo), cu-dziu (dvojslabičné slovo), prú-tie (dvojslabičné slovo).

 


Otázka z 25. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu inšpirácia