Otázka:

Dá sa použiť slovo nenatopil v slovenčine vo význame napríklad Jurko daj si pokoj s tým plameňom, aby si to ľadové dielo veľmi nenatopil? Lebo v prípade slova roztopil by sa musel celý objekt roztopiť.

Heslá:

nenatopiť, natopiť, napíliť, nalomiť, nahryznúť, nahnilo

Odpoveď:

 

Sloveso nenatopiť je záporová podoba slovesa natopiť. Predpona na- v slovesách môže vyjadrovať niekoľko významov a jedným z nich je aj význam „neúplné, čiastočné vykonanie, neúplný priebeh deja“ (porov. II. zväzok Slovníka slovenského jazyka), napr. napíliť dosku („pílením trocha porušiť“), nalomiť palicu („čiastočne zlomiť“), nahryznúť jablko („odhryznutím načať, porušiť“), ovocie nahnilo („začalo hniť“). Tak aj v slovese natopiť (ktoré je základom slovesa nenatopiť)vo význame „čiastočne roztopiť“ má predpona na- tento význam, preto ho zo slovotvorného hľadiska nemožno odmietnuť. Sloveso natopiť slovenské výkladové slovníky nezaznamenávajú a vo význame, ktorý uvádzate, nie sú naň doklady ani v textoch Slovenského národného korpusu. V uvedenom zdroji sa sloveso natopiť nachádza niekoľkokrát, no v iných významoch, v ktorých predpona na- vyjadruje „veľkú mieru samého deja“, napr. natopiť tuku, masti „topením získať veľa tuku, masti“.

 

Našli sme aj jeden doklad na také použitie slovesa natopiť, pri ktorom sa predpona na- použila rovnako ako v predchádzajúcich príkladoch, no iný význam má v ňom základové sloveso topiť, a to „ponorením pod hladinu (vody) usmrcovať“: Lebo vodníci nežijú len z toho, čo natopia, ale aj z toho, čo nastrašia (Blažej Belák – Povesti a rozprávky z turčianskej záhradky). Pri takomto použití možno sloveso natopiť hodnotiť ako príležitostné slovo, podobne ako aj vo význame, ktorý uvádzate vo svojom emaile.

 


Otázka z 22. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nenatopiť