Otázka:

Je správne krabica alebo škatuľa? Je správne naši futbalisti skončili piati? Aké i/y sa píše v slove jedni/jedny?

Heslá:

krabica, škatuľa, jedny, jedni

Odpoveď:

 

1. Slovo krabica sa desaťročia hodnotilo ako subštandardné slovo a takto sa uvádza aj v aktuálnej kodifikačnej príručke, akou je Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003. Spisovnébolo iba slovo škatuľa. Nespisovnosť slova krabica sa však nedávno prehodnotila (porov. článok Osudy slov škatuľa a krabica od Pavla Žiga v 4. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2011, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) a v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L z r. 2011 sa už slovo krabica uvádza ako spisovné neutrálne slovo.

 

2. Vo vyjadrení Naši futbalisti skončili prví, druhí, piati, šiesti vo význame „na prvom, druhom, piatom, šiestom mieste“ sú použité radové číslovky v množnom čísle, ktoré sa skloňujú ako prídavné mená, preto sú správne iba tvary s -i, -í na konci.

 

3. Vo vetách Jedny z jeho prvých krokov viedli na štadión Jedny z najkrajších šiat zhoreli je číslovka jeden v tvare množného čísla vo väzbe s neživotným podstatným menom mužského rodu (krok) a s pomnožným podstatným menom ženského rodu (šaty), preto je správny tvar jedny. Tvar s mäkkým -i na konci jedni je správny iba v spojení so životnými podstatnými menami mužského rodu, napr. jedni chlapi, jedni rodičia

 


Otázka z 01. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu krabica