Otázka:

Chcela by som Vás poprosiť o zaslanie zoznamu geografických exoným, čo sa týka týchto krajín: Slovensko, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko.

Heslá:

exonymá

Odpoveď:

 

Zoznam slovenských exoným z územia Nemecka, Rakúska Švajčiarska sa uvádza v súhrnnom zozname exoným v publikácii Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky www.skgeodesy.sk. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV takýmito zoznamami nedisponuje. Pre úplnosť dodávame, že súčasťou menovanej publikácie je aj zoznam slovenských vžitých názvov obcí európskych krajín, v ktorých žijú Slováci ako národnostná menšina, aj zoznam slovenských historických vžitých názvov. S prípadnými ďalšími otázkami týkajúcimi sa geografického názvoslovia Vám odporúčame obrátiť sa na RNDr. Máriu Kováčovú, vedúcu oddelenia geografického názvoslovia Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave (e-mailová adresa je maria.kovacovam@skgeodesy.sk).

 


Otázka z 04. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu exonymá