Otázka:

Musia sa uvažovať faktory alebo musí sa uvažovať s faktormi - ktorá formulácia je správna?

Heslá:

uvažovať, brať do úvahy, počítať, rátať

Odpoveď:

 Sloveso uvažovať vo význame „brať do úvahy“ sa v odbornej terminológii (napr. v matematickej) používa aj vo väzbe s akuzatívom, napr. uvažovať bod, priamku (porov. 3. význam slovesa uvažovať v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke www.slovnik.juls.savba.sk). V iných textoch sa takáto väzba neodporúča, neutrálne sú opisné vyjadrenia pomocou slovného spojenia brať do úvahy, napr. pri návrhu sa uvažovali okná a dvere – pri návrhu sa brali do úvahy okná a dvere; musia sa uvažovať faktory, ako je dostupnosť... – musia sa brať do úvahy faktory, ako je dostupnosť...

 Väzba s predložkou s – uvažovať s niečím – je v slovenčine novšia a možno ju nahradiť väzbou so slovesami počítať, rátať, napr. s takouto možnosťou neuvažujeme – s takouto možnosťou nepočítame, nerátame; musí sa uvažovať s faktormi, ako je dostupnosť... – musí sa počítať, rátať s faktormi, ako je dostupnosť...

 


Otázka z 14. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu uvažovať