Otázka:

Prosím o vysvetlenie, kedy sa píše slovo ulica a kedy Ulica.

Heslá:

ulica

Odpoveď:

 

Pri názvoch, ktoré majú charakter predložkového spojenia, sa zvyčajne slovo ulica nestáva súčasťou názvu, napr. Pri starom mlyne, Na vyhliadke, Na Hrebienku. Také sú aj názvy, ktoré uvádzate vo svojom e-maile: Do Brezníka, Ku zvonici, Dolný val, Dolné Rudiny, Na Majerisku, Na strelnici, Na Veľký Diel. Keď potrebujeme pri takýchto názvoch použiť slovo ulica, píše sa s malým začiatočným písmenom, lebo nie je súčasťou názvu, napr. bývajú na ulici Do Brezníka, na ulici Dolný val, na ulici Na Veľký Diel ap. V niektorých prípadoch možno použiť aj vyjadrenia typu bývajú na Dolnom vale, na Dolných Rudinách, na Veľkom Diele (nie Dieli, lebo slovo diel má v lokáli jednotného čísla tvar diele).

 

Keby súčasťou uvedených názvov bolo slovo ulica, pravopisne správne by boli napríklad podoby Ulica do Brezníka, Ulica ku zvonici, Ulica na strelnici.

 

Pri názvoch, v ktorých je použitý nezhodný prívlastok, napr. Ulica osloboditeľov, Ulica francúzskych partizánov, je slovo ulica súčasťou názvu, a keďže stojí na jeho začiatku, píše sa s veľkým začiatočným písmenom. Rovnako je to pri takomto type názvov aj vtedy, keď sú pomenované podľa osobností, napr. Ulica B. S. Timravy, Ulica M. Benku, Ulica Ľudmily Podjavorinskej (v takýchto názvoch sa uvádza aj rodné meno alebo jeho skratka).

 

Pri názvoch, ktoré majú podobu podstatného mena v nominatíve, napr. Čepiel, Palisády, nie je slovo ulica súčasťou názvu. Vo vetnej súvislosti sú správne vyjadrenia bývam na ulici Čepiel, na ulici Palisády, bývam na Čepieli, na Palisádach.

 


Otázka z 13. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 14 odpovedí k heslu ulica