Otázka:

Existuje nejaký predpis na písanie správ, podľa ktorého odseky nasledujúce po sebe nemôžu začínať tým istým slovom alebo rovnakým slovným spojením?

Heslá:

štylistické pravidlo, norma, Štylistika

Odpoveď:

 Nie je nám známe, že by písanie správ upravovala norma, no užitočnou pomôckou pri vypracúvaní písomností je norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Písanie správ o výsledku finančnej kontroly alebo podobných druhov správ sa pravdepodobne riadi internými predpismi jednotlivých inštitúcií. V niektorých žánroch administratívneho prejavu je opakovanie výrazov náležité, napr. v zákonníkoch, nariadeniach, predpisoch ap. (porov. Štylistika od Jozefa Mistríka). Posúdiť štylistickú vhodnosť používania rovnakých slov alebo slovných spojení na začiatku odsekov nasledujúcich za sebou by sme mohli iba v konkrétnom texte, no v niektorých druhoch písomností, napr. v technických normách, sa im dá ťažko vyhnúť.

 


Otázka z 15. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štylistické pravidlo