Otázka:

Ako sa správne skloňujú priezviská na -nek, napr. Kopunek, Bytcanek?

Heslá:

Vlček, Vlčka, Petrášek, Petráška, Kopúnek, skloňovanie, prechyľovanie

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní a prechyľovaní mužských priezvisk zakončených na -ek vkladná samohláska niekedy vypadáva, a to vtedy, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Vlček – Vlčka, Petrášek – Petráška. Ak sa takáto súvislosť nepociťuje, vkladná samohláska sa zvyčajne zachováva(porov. Pravidlá slovenského pravopisu, s. 127 aj na www.juls.savba.sk). Niekedy sa aj pri tom istom priezvisku (ale u rozličných nositeľov) stretávame s obidvoma spôsobmi skloňovania, napr. Jurek – Jureka – s Jurekom Jurek – Jurka – s Jurkom, Drábek – Drábeka – s Drábekom Drábek – Drábka – s Drábkom. V takýchto prípadoch sa zohľadňuje rodinná tradícia a obidve podoby sa považujú za správne.

 

Pri skloňovaní priezvisk Kopúnek/Kopunek, Bytčánek/Bytčanek je prirodzenejšie skloňovanie s vypadávaním samohlásky e, teda Kopúnka/Kopunka, Bytčánka/Bytčanka. Nemožno však vylúčiť ani spôsob skloňovania so zachovaním samohlásky e, ak je taký rodinný úzus.

 


Otázka z 21. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Vlček