Otázka:

Dobrý deň. Neviem si poradiť so slovným spojením "mať niečo za lubom". Čo je to lub?

Heslá:

lub

Odpoveď:

V slovenčine sa pri slove lub zachoval v súčasnosti iba význam „tenké štiepané drevo na výrobu náradia, košíkov a pod.“, napr. lubový kôš. Podľa Slovníka slovenského jazyka, ktorý vychádzal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, sa slovom lub v minulosti nazýval aj drevený obal, drevená obruba a v hudobnej terminológii aj bočná stena sláčikových nástrojov. Podľa Českého etymologického slovníka Jiřího Rejzka (2001) sa v staršej češtine slovom lub pomenúval aj drevený kryt mlynských kameňov, pod ktorým sa zvyklo schovávať trochu múky do zásoby. Podľa iných zdrojov si pod lub schovávali nepoctiví mlynári múku, o ktorú pri mletí okrádali sedliakov. Zvrat má niečo za lubom s významom „niečo tajne zamýšľa“ je zrejme motivovaný situáciou, keď má niekto v zásobe nejaký tajný plán. Toto vysvetlenie by mohlo byť reálne aj v slovenčine, keďže v Historickom slovníku slovenského jazyka (2. zväzok, písm. k – n, 1992) sa pri slove lub uvádza význam „drevená obruba okolo sita alebo mlynských kameňov“. 


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lub