Otázka:

Ktorá možnosť je správna: z paneláka alebo z paneláku, z trezora alebo z trezoru?

Heslá:

trezor

Odpoveď:

V skloňovaní neživotných podstatných mien vzoru dub sa neudiali nijaké podstatné zmeny. Keďže prípona genitívu jednotného čísla sa uvádza pri všetkých podstatných menách aj v slovenských lexikografických príručkách, môžete na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk porovnať spracovanie hesiel panelák trezor v Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 2003 a v Slovníku slovenského jazyka zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. Podstatné meno panelák má tak ako predtým v genitíve jednotného čísla príponu -a, t. j. z paneláka. Podstatné meno trezor má v genitíve jednotného čísla dvojtvar trezora/trezoru, čo znamená, že správne je spojenie z trezora aj z trezoru. V tomto prípade pribudla oproti spracovaniu v Slovníku slovenského jazyka pri slove trezor variantná prípona -a.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trezor