Otázka:

Ktorá možnosť je správna: vysporiadanie alebo vyporiadanie napr. vlastníctva, majetku, pozemku, vzťahu?

Heslá:

vysporiadať

Odpoveď:

V právnických textoch sa stretávame s výrazmi vyporiadať sa vysporiadať sa, ktoré sa k nám dostali z češtiny (z českého vypořádat se). Pravopisná verzia vysporiadať sa odráža snahu prispôsobiť toto slovo slovenčine, v ktorej máme výraz usporiadať. Obe slová – vyporiadať sa aj vysporiadať sa sa v súčasných lexikografických príručkách slovenského jazyka hodnotia ako nespisovné. Spisovnými ekvivalentmi sú podľa súvislostí, v akých chceme výraz použiť, slová vyrovnať sa, porátať sa, usporiadať, uviesť do súladu/do náležitého stavu a pod. Napríklad namiesto spojenia nevedel sa vysporiadať s odchodom dcéry do zahraničia treba používať spojenie nevedel sa vyrovnať s odchodom dcéry do zahraničia a spojenie najprv musíme vyporiadať majetkové vzťahy treba nahrádzať spojením najprv musíme usporiadať majetkové vzťahy. Aj namiesto spojenia majetkové vyporiadanie, ktoré fungovalo ako právnický termín v slovenčine ešte v sedemdesiatych rokoch, treba používať termín majetkové vyrovnanie alebo majetkové usporiadanie.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vysporiadať