Otázka:

Kedy sa vokalizuje predložka k na ku?

Heslá:

k, ku káve, ku knihám

Odpoveď:

 

Predložka sa vokalizuje (tzn. pridáva sa k nej samohláska u) vtedy, keď sa nasledujúce slovo začína na rovnakú spoluhlásku, ako je predložka, napr. ku káve, ku knihám, alebo na spoluhlásku g, napr. ku Gabrielovi, ku gymnáziu. Ďalej sa predložka k vokalizuje aj pred slovami začínajúcimi sa na skupinu spoluhlások, v ktorej je na druhom alebo na treťom mieste spoluhláska k (alebo g), napr. ku škole, ku zgúľaným, v spojení s tvarom osobného zámena ja – ku mne, niekedy sa vokalizuje aj pred inými spoluhláskami, napr. ku cti, ku vzdelaniu. Vokalizáciu predložiek ovplyvňuje výslovnosť predložkového spojenia. V niektorých slovenských nárečiach sa predložka k vokalizuje častejšie, napr. ku zime, ku sviatkom, ku teľaťu, ku tomu, ku vojsku (porov. Slovník slovenských nárečí, 1. zv.).


Otázka z 02. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu k