Otázka:

Často počúvam slová, ktoré mi neznejú spisovne: škatuľa = krabica, rožok = rohlík, ukradnúť = potiahnuť, stojí to 15 euro = stojí to 15 eur, je mi zima = je mi kosa. Ktoré z nich sú spisovné?

Heslá:

rohlík

Odpoveď:

Slovo rohlík je české, v slovenčine sa druh pečiva v tvare rohu nazýva rožok. Sloveso potiahnuť je expresívny náprotivok štylisticky neutrálneho slovesa ukradnúť. Sloveso potiahnuť podobne ako iné štylisticky príznakové výrazy sú určené na uvoľnenú, neoficiálnu komunikáciu.

Slovom kosa, ktoré sa používa najmä v spojeniach to je kosa, je (bola) poriadna (veľká, strašná) kosa, sa vyjadruje stav ovzdušia s nízkou teplotou, chladné, studené počasie. Ide o slangový, teda nespisovný výraz.

O slovách krabica, škatuľa aj o skloňovaní slova euro sa dočítate v databáze elektronickej poradne. Spisovnosť slov si môžete overovať i v kodifikačných príručkách (v Pravidlách slovenského pravopisu, 2000, a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003), ktoré sú dostupné na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.         


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rohlík