Otázka:

Má byť v slovnom spojení "slovná zásoba, čiže lexika" pred spojkou "čiže" čiarka?

Heslá:

čiže

Odpoveď:

Pred priraďovacou spojkou čiže s vysvetľujúcim, spresňujúcim významom sa píše čiarka (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VIII. kap. Interpunkcia, podkap. 2.4. Čiarka, 2.4.1. Vyčleňovacia funkcia čiarky, bod 7 c), s. 100, ako aj výklad spojky čiže v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003). Slovné spojenie slovná zásoba, čiže lexika je teda interpunkčne správne. Citované príručky sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiže