Otázka:

Ako mám skloňovať slová cudzieho pôvodu končiace na -ia? Napríklad slovo kategória?

Heslá:

kategória, verzia, Mária, informácia, kancelária

Odpoveď:

V slovách cudzieho pôvodu končiacich sa na -ia, ako napr. kategória, verzia, Mária, informácia, kancelária, sa koncové -ia nehodnotí ako dvojhláska ia, ale ako dve hlásky – i, a. Keďže predposledná slabika (-ri, -zi, -ci) je v týchto slovách krátka, v lokáli množného čísla priberajú dlhé pádové prípony -ách – v kategóriách, vo verziách, o Máriách, v informáciách, v kanceláriách – a neporušuje sa pravidlo o rytmickom krátení. Podobne je to aj v datíve množného čísla – kategóriám, verziám, Máriám, informáciám, kanceláriám. Tieto pádové tvary sa (pri niektorých takto zakončených podstatných menách) uvádzajú aj v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.   Podstatné mená ženského rodu zakončené na -ia sa skloňujú podľa vzoru ulica.


Otázka z 13. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kategória