Otázka:

Odkiaľ pochádza slovo olovrant?

Heslá:

olovrant

Odpoveď:

Výraz olovrant „jedlo medzi obedom a večerou“ je v slovenčine doložený od 17. storočia. Jeho pôvod nie je celkom jasný, čo súvisí so skutočnosťou, že tento výraz má v slovenských nárečiach množstvo rôznych foriem (ovrant, lovrant, onträf, harvánka, havránka a i.), ktorých vzájomný vzťah nie je jasný. Takáto variantnosť sťažuje rekonštrukciu pôvodného východiska. Ako najpravdepodobnejší sa ukazuje predpoklad prevzatia z nem. Halberabend (zrejme v rôznych nárečových podobách), zloženého z nem. halb „pol, polovičný“ a Abend „večer“ (M. Kukučín použil vo svojom diele slovo polvečier), s hláskoslovným vývinom typu *holwrabnd > (h)olovrant, resp. (h)ovrant. Nepravdepodobné sa zdajú výklady vychádzajúce z lat. hora prandii „čas jedla“, resp. z domáceho o-vrat  – „čas, keď slnko robí obrat na nebi“ s ďalším významovým posunom v smere „jedlo konzumované v tomto čase“ > „olovrant“.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu olovrant