Otázka:

Aký je ženský tvar priezviska Svitek?

Heslá:

Sviteková

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní a prechyľovaní mužských priezvisk zakončených na -ek vkladná samohláska niekedy vypadáva, a to vtedy, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Vlček – Vlčka – pani Vlčková, Petrášek – Petráška – pani Petrášková. Ak sa takáto súvislosť nepociťuje, vkladná samohláska sa zvyčajne zachováva (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, s. 127 na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).

Niekedy sa aj pri tom istom priezvisku (ale u rozličných nositeľov) stretávame s obidvoma spôsobmi skloňovania, napr. Jurek – Jureka – pani Jureková Jurek – Jurka – pani Jurková, Drábek – Drábeka – pani Drábeková Drábek – Drábka – pani Drábková. V takýchto prípadoch sa zohľadňuje rodinná tradícia a obidve podoby sa považujú za správne.

              Pri priezvisku Svitek sa používajú obidve prechýlené podoby Sviteková aj Svitková (porov. Databázu priezvisk na Slovensku, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sviteková