Otázka:

Píše sa v citácii alebo priamej reči pred koncovými úvodzovkami čiarka alebo bodka a akým písmenom sa začína nasledujúca uvádzacia veta? Píše sa v texte pod obrázkami pozostávajúcom z dvoch alebo viacerých viet za poslednou vetou bodka?

Heslá:

úvodzovky

Odpoveď:

Ak za priamou rečou alebo citáciou, ktorá má charakter oznamovacej vety, nasleduje uvádzacia veta, pred koncovými úvodzovkami sa píše čiarka a uvádzacia veta sa začína malým začiatočným písmenom: „Večer neprídem,“ povedal a odišiel. – „Hudobne som skomponoval veľký figurálny chorál, formálne sa opierajúci o J. S. Bacha,“ napísal hudobný skladateľ A. Honegger. Uvádzacia veta sa začína malým začiatočným písmenom aj vtedy, keď priama reč alebo citácia majú charakter opytovacej alebo zvolacej (rozkazovacej) vety, napr. „Ideme dnu či nejdeme?“ spýtal sa ho. – „Ľudia, bdejte!“ znie známy Fučíkov výrok.

Písaniu bodky a iných interpunkčných znamienok za textami pod obrázkami sa venoval J. Kačala v príspevku publikovanom v Kultúre slova (1991, č. 3, s. 94 – 95, v elektronickej podobe je dostupný na stránke juls.savba.sk cez odkaz Časopisy). Autor konštatuje, že na konci jednoslovných alebo jednovetových textov sa bodka nepíše, na konci viacvetových textov sa píše bodka aj na konci poslednej vety.

 


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu úvodzovky