Otázka:

Je správne slovné spojenie nevôjde do platnosti (napr. zmluva)?

Heslá:

vojsť

Odpoveď:

Tvar 3. osoby jednotného čísla prítomného času slovesa vojsť je vojde, v zápore nevojde. Možno sa o tom presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vojsť