Otázka:

Prečo sa v slove taliansky a odvodeninách od neho píše krátke y? Myslím si, že tam nejde o diftong, takže pravidlo o rytmickom krátení to asi nebude.

Heslá:

taliansky

Odpoveď:

V podstatnom mene Taliansko a v prídavnom mene taliansky, ako aj v ostatných odvodených tvaroch je dvojhláska ia. Preto sa v prídavnom mene taliansky uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení a namiesto prípony -ský má krátku príponu -sky. Viac si môžete o tejto problematike prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (sú dostupné aj na našej stránke www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) v kapitole Pravidlo o rytmickom krátení na s. 70 – 71.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu taliansky