Otázka:

Kedy sa slovo itinerár dostalo do slovenčiny?

Heslá:

Itinerár

Odpoveď:

Slovo itinerár sa k nám dostalo z latinčiny, zo spojenia slov itineris (genitív podstatného mena iter = cesta, pochod) a slovesa īre = ísť.V staršej podobe itinerárium (ako podstatné meno stredného rodu) sa toto slovo uvádzalo už v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1940. Slovo itinerárium  sa uvádza aj v Slovníku cudzích slov z roku 1953 ako pomenovanie cestopisu, cestovného denníka, sprievodcu i cestovného poriadku. Novšia podoba itinerár sa popri podobe itinerárium uvádza v Slovníku cudzích slov z roku 1970. Popri významoch 1. „druh cestovnej mapy“ a 2. „cestovný denník“ sa používanie slov itinerárium itinerár v 3. význame „cestovný poriadok“ už v tomto období hodnotilo ako zastarané. O používaní a hodnotení slov itinerár itinerárium v súčasnosti sa dozviete z lexikografických príručiek slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk, cez Pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Itinerár