Otázka:

Ako máme skloňovať priezvisko ministra spravodlivosti Tomáša Boreca/Borca, keď podľa pravidiel by sa malo skloňovať s vypadávaním e, ale podľa rodinného úzu ministra tam zostáva?

Heslá:

Borec, Borca, Boreca

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní a prechyľovaní mužských priezvisk zakončených na -ek, -ec, -ok vkladná samohláska niekedy vypadáva, a to vtedy, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Klinec – Klinca – pani Klincová, Vlček – Vlčka – pani Vlčková, Petrášek – Petráška – pani Petrášková. Ak sa takáto súvislosť s priezviskom nepociťuje, vkladná samohláska sa zvyčajne zachováva, napr. Perec – Pereca – pani Perecová, Stanek – Staneka – pani Staneková, Bartok – Bartoka – pani Bartoková (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, s. 127 aj na www.juls.savba.sk). Niekedy sa aj pri tom istom priezvisku (ale u rozličných nositeľov) stretávame s obidvoma spôsobmi skloňovania, napr. Jurek – Jureka – pani Jureková Jurek – Jurka – pani Jurková, Drábek – Drábeka – pani Drábeková Drábek – Drábka – pani Drábková. V takýchto prípadoch sa zohľadňuje rodinná tradícia a obidve podoby sa považujú za správne.

 

Aj priezvisko Borec sa na Slovensku skloňuje a prechyľuje obidvoma spôsobmi – s vypadávaním samohlásky e – Borca, s Borcom, pani Borcová – aj s jej ponechaním – Boreca, s Borecom, pani Borecová. Ak sa však, ako uvádzate vo svojom e-maile, priezvisko súčasného ministra spravodlivosti v jeho rodine skloňuje a prechyľuje so zachovaním samohlásky e, teda Boreca – s Borecom – pani Borecová, rešpektuje sa to.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Borec