Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo úsek v názve?

Heslá:

úsek

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf pomenovania oddelení, odborov, sekcií, rád, komisií a iných podobných organizačných alebo pomocných jednotiek inštitúcií, ústavov, úradov a podnikov sa nepokladajú za vlastné mená, a preto sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. civilnosprávny úsek odboru všeobecnej vnútornej správy Ministerstva vnútra SR. Tak aj názov úsek sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, odporúčame písať s malým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úsek