Otázka:

Po sobáši mi na matrike zapísali priezvisko Púčková. Matka manžela bola Púčeková, no v rodnom liste manžela je Púčková. Chcela by som sa volať Púčeková. Je priezvisko Púčeková správne?

Heslá:

Púček, Púčeková, Púčková, skloňovanie, prechyľovanie

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní a prechyľovaní mužských priezvisk zakončených na -ek, vkladná samohláska niekedy vypadáva, a to vtedy, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Vlček – Vlčka – pani Vlčková, Petrášek – Petráška – pani Petrášková. Ak sa takáto súvislosť nepociťuje, vkladná samohláska sa zvyčajne zachováva(porov. Pravidlá slovenského pravopisu, s. 127 aj na www.juls.savba.sk). Niekedy sa aj pri tom istom priezvisku (ale u rozličných nositeľov) stretávame s obidvoma spôsobmi skloňovania, napr. Jurek – Jureka – pani Jureková Jurek – Jurka – pani Jurková, Drábek – Drábeka – pani Drábeková Drábek – Drábka – pani Drábková. V takýchto prípadoch sa zohľadňuje rodinná tradícia a obidve podoby sa považujú za správne.

 

Pri priezvisku Púček sa používajú obidve prechýlené podoby Púčeková aj Púčková (porov. Databázu priezvisk na Slovensku, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Aj keď sa pri zápise ženského priezviska po sobáši uprednostňuje rodinný úzus, nemožno vylúčiť podobu priezviska odlišnú od rodinnej tradície, ak ide o vôľu jeho nositeľky, ale posúdenie takejto zmeny je v kompetencii matričných úradov, resp. ich nadriadeného orgánu.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Púček