Otázka:

Často počúvam výrazy: z autobusu, z múru, živlu, oceánu – nemá tam byť koncovka -a?

Heslá:

chlap, chlapi, bratia, otcovia, mesto, v meste, v mlieku, na nebi, dub, z duba, do suda, zo stola, bez padáka, z cintorína, z autobusu, z autobusa, z múru, z múra, živlu, oceánu, oceána

Odpoveď:

 Popri základných pádových príponách sú v slovenčine pri niektorých vzoroch a pádoch variantné prípony – také, ktoré sa odlišujú od vzorov, napr. pri vzore chlap sú v nominatíve množného čísla okrem pádovej prípony -i (chlapi) aj prípony -ia (bratia) a -ovia (otcovia), pri vzore mesto sú v lokáli jednotného čísla popri základnej prípone -e (v meste) i variantné prípony -u (v mlieku) a -i (na nebi). Tak aj pri vzore dub sú v genitíve jednotného čísla možné obidve pádové prípony, prípona -a, napr. z duba, do suda, zo stola, bez padáka, z cintorína, aj prípona -u, napr. od hladu, z domu, do obchodu, z juhu, do mobilu, z e-mailu. Pri niektorých podstatných menách, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, sú v genitíve jednotného čísla prípustné obe prípony (ide o dvojtvary), napr. rok – roka/roku, múr – múru/múra. Pádové prípony genitívu sa pri všetkých podstatných menách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, kde si ich možno overiť (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk).

 Tvary genitívu jednotného čísla z autobusu (aj z autobusa), z múru (aj z múra), živlu, oceánu (aj oceána), ktoré uvádzate vo svojom e-maile, sú správne. Pri názvoch dní v týždni zakončených na -ok (t. j. pondelok, utorok, štvrtok, piatok) je v tvare genitívu jednotného čísla pádová prípona -a, napr. od pondelka do piatka.

 

 

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu chlap