Otázka:

Prečo je z povrchu, z materiálu, keď podľa vzoru dub tam príponu -u nevidím?

Heslá:

chlap, chlapi, bratia, otcovia, mesto, v meste, v mlieku, na nebi, dub, z duba, do suda, zo stola, bez padáka, z cintorína, z povrchu, z materiálu

Odpoveď:

 

Popri základných pádových príponách sú v slovenčine pri niektorých vzoroch a pádoch variantné prípony – také, ktoré sa odlišujú od vzorov, napr. pri vzore chlap sú v nominatíve množného čísla okrem pádovej prípony -i (chlapi) aj prípony -ia (bratia) a -ovia (otcovia), pri vzore mesto sú v lokáli jednotného čísla popri základnej prípone -e (v meste) i variantné prípony -u (v mlieku) a -i (na nebi). Tak aj pri vzore dub sú v genitíve jednotného čísla možné obidve pádové prípony, prípona -a, napr. z duba, do suda, zo stola, bez padáka, z cintorína, aj prípona -u, napr. od hladu, z domu, do obchodu, z juhu, do mobilu, z e-mailu. Pri niektorých podstatných menách, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, sú v genitíve jednotného čísla prípustné obe prípony (ide o dvojtvary), napr. rok – roka/roku, múr – múru/múra. Pádové prípony genitívu sa pri všetkých podstatných menách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, kde si ich možno overiť (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk).

 

Tvary genitívu jednotného čísla z povrchu, z materiálu sú správne.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu chlap