Otázka:

Dostali sme divácky podnet týkajúci sa používania starších názvov miest. Údajne sa dopúšťame ochudobňovania slovenského jazyka.

Heslá:

historické exonymá, staršie názvy miest

Odpoveď:

 Niektoré vžité slovenské podoby cudzích zemepisných názvov sa už v súčasnej spisovnej slovenčine nepoužívajú, napr. Soľnohrad (Salzburg), Štajerský Hradec (Graz), Linec (Linz), Päťkostolie (Pécs), Stoličný Belehrad (Székesfehérvár), Veľký Varadín (Oradea), Satmár (Satu Mare). Tieto názvy sa označujú ako historické a používajú sa v textoch zo starších dejín (porov. kapitolu III. Písanie slov cudzieho pôvodu /prevzatých slov a cudzích vlastných mien/ v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na  www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Zoznam takýchto historických názvov sa uvádza v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky v časti Historické exonymá. V uvedenej publikácii si možno overiť aj aktuálne podoby vžitých slovenských názvov cudzích miest. V elektronickej podobe je publikácia prístupná na webovej stránke www.skgeodesy.sk cez Geodézia a kartografia → Štandardizácia geografického názvoslovia → Názvy geografických objektov z územia mimo SR.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu historické exonymá