Otázka:

Dobrý deň, ako sa správne rozdeľujú slová prádlo, pripravoval a muchotrávka?

Heslá:

bielizeň, prádlo, pripravoval, muchotrávka, rozdeľovanie slov

Odpoveď:

Slová možno deliť na rozhraní morfém a na rozhraní slabík (podrobnejšie sa deleniu slov venujú Pravidlá slovenského pravopisu v kapitole V. Rozdeľovanie slov aj na www.juls.savba.sk). Pri rozdeľovaní slov dávame prednosť slabičnému deleniu vtedy, keď morfematické členenie nie je dostatočne zreteľné alebo si ho neuvedomujeme. České slovo prádlo (v slovenčine má ekvivalent bielizeň) sa delí na rozhraní slabík na prád-lo alebo na rozhraní morfém na prá-dlo. Keďže slovo pripravoval je predponové sloveso, jeho morfematické členenie je zreteľné a delíme ho na rozhraní predpony a slovotvorného základu – pri-pra-vo-val. Rozdelenie na prip-ra-vo-val zodpovedá slabičnému deleniu, ale takéto rozdeľovanie neodporúčame. Podobne i zložené slovo muchotrávka sa delí na hranici zloženia na mu-cho-tráv-ka.  Žiaci druhého ročníka základnej školy poznajú iba rozdeľovanie slov na rozhraní slabík.


Otázka z 23. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu bielizeň